Các phiên bản Adrilight Hub All-in-One V1

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 16/05/2020 (Chỉ dành cho sản phẩm mua từ 12/03)

16/05/2020

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Bổ xung các tính năng cho Nút Nguồn Cảm Ứng Ambino Power Button.

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 12/03/2020 (Chỉ dành cho sản phẩm mua từ 12/03)

12/03/2020

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Tự động refresh COM port khi có thiết bị cắm vào hoặc rút ra, bỏ COM1.
- Led cạnh bàn: thêm thanh chỉnh độ sáng, màu tĩnh độc lập.
- Led màn hình: Chính thức hỗ trợ 2 màn hình độc lập, điều khiển 2 màn hình như 1 (độ sáng, chế độ...)
- Điều chỉnh cỡ màn hình thành các mã: 23-27, 29, 32, 34

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 09/02/2020

09/02/2020

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Người dùng có thể lựa chọn 2 chế độ: chế độ cài đặt cơ bản và chế độ cài đặt nâng cao.
- Sửa lỗi chọn trùng COM ở 2 thiết bị.
- Sắp xếp lại thứ tự các tap thuận theo cài đặt tự nhiên của người dùng. (Chọn cỡ màn hình - kết nối với USB)
- Bổ xung thanh điều chỉnh màu tĩnh cho Led cạnh bàn

Phần mềm Adrilight

07/01/2020

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino cũng có những thay đổi lớn như sau:
- Thay đổi giao diện trực quan hơn, layout rõ ràng và dễ hiểu hơn
- Sửa các lỗi cũ như thiết bị âm thanh, các lỗi exception.
- Sửa lỗi rainbow custom zone.
- Thêm 2 thiết bị là Ambino Power Button và Ambino Candles/Candy sẽ ra mắt trong thời gian tới

Phần mềm Adrilight phiên bản cũ

23/03/2020

Đây là phiên bản app Adrilight phiên bản cũ, dành cho những bạn đã dùng các sản phẩm Ambino từ tháng 9/2019 trở về trước....