Các phiên bản Adrilight dành cho Hub All-in-One V2

Anh_app_20210107.JPG
Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 31/03/2021

07/01/2021

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Fix lỗi thanh cân bằng trắng.

- Fix lỗi cổng COM PORT

Anh_app_20210107.JPG
Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 07/01/2021

07/01/2021

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Thay đổi giao diện thân thiện với người dùng.

- Người dùng có thể định nghĩa tính năng cho các cổng PCI.

- File lưu hiệu ứng của Rainbow Custom Zone và chế độ nháy theo nhạc có lưu cả các cài đặt hiệu ứng. Tạo tiền đề cho người dùng xây dựng kho hiệu ứng của riêng mình.

- Xây dựng sẵn 1 số sắp xếp dải tần phù hợp với các loại nhạc phổ biến.

Anh_app_20210107.JPG
Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 07/10/2020

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Có tính năng nháy theo nhạc có thể điều chỉnh theo tần số.

- Các phần led trong case, led màn hình, led cạnh bàn có các chế độ độc lập.

- Bổ xung tính năng sáng theo màn hình với led trong case, và đồng độ mainboard.

- Màu tĩnh được thay bằng chế độ chọn màu nâng cao.

07/10/2020

Chỉ cần thiết nạp Code cho Hub All-in-One V2 khi người dùng muốn update app mới nhất