Các phiên bản Adrilight dành cho Hub All-in-One V3

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 03/09/2021

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Thay đổi giao diện mới thân thiện hơn

- Có nhiều tính năng nháy theo nhạc độc đáo hơn.

- Bổ xung tính năng Breathing cho màu tĩnh.

- Bổ xung hiệu ứng Led Atmosphere độc đáo.

03/09/2021