top of page
Điều khiển LED Adrilight 1.0 Stable

Ambino Việt Nam

Tạo ngày:

14 tháng 9, 2019

Điều khiển LED Adrilight 1.0 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

1.0 Stable

Mã định danh:

150919-1.0 Stable

Thiết bị khả dụng:

  • LED dán màn hình Ambino Black
  • LED dán cạnh bàn Ambino Black
  • HUB Fan 1.0

Lưu ý sử dụng:

Đây là phiên bản app Adrilight phiên bản cũ, dành cho những bạn đã dùng các sản phẩm Ambino từ tháng 9/2019 trở về trước....

Giới thiệu phần mềm:

Phiên bản 1.0 đầu tiên của Ambino được xuất bản ngày 15/9/2019

Lastest new changes:

· LED strip length for X and Y are now interpreted as everyone expects! Existing settings got migrated to still work by reducing the Y value. You may check if this is correct for your installation.

· It is now possible to enable/disable the color sending via the notifyicon in the system tray.

Bug fixed:

· #68: The preview of the border distance is fixed.

· #71: Detect Windows version and stop adrilight on old unsupported Windows versions.

· #75: Text field validation improved.

· #84: Fast enable/disable cycle of "enable sending" now just works.

· #80: Memory leak on display resolution changes fixed.

· #82: Memory leak on standby/resume cycle of Windows maybe fixed.

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page