top of page

Các bản cấu hình Led với phần mềm Prismatik (Hub Ambino Black)

Màn 23-27inch. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 23-27inch.

Màn 23-27inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 23-27inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs.

Màn 23-27inch + Led cạnh bàn 2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 23-27inch cùng với với Led dán cạnh bàn (2m cho MacOs.

Màn 29inch . 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 29inch.

Màn 29inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 29inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs.

Màn 29inch + Led cạnh bàn 2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 29inch cùng với với Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs.

Màn 32inch. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 32inch.

Màn 32inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 32inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs.

Màn 32inch + Led cạnh bàn 2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 32inch cùng với với Led dán cạnh bàn  2m cho MacOs.

Màn 34inch. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 34inch.

Màn 34inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 34inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m MacOs.

Màn 32inch + Led cạnh bàn 2M. 

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 34inch cùng với với Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs.

Led cạnh bàn 1.2M

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bán nào mua bộ Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs

Led cạnh bàn 2M

22/01/2021

Cấu hình này phù hợp với bán nào mua bộ Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs

Favi icon - PNG

Trang chủ> Tải xuống> macOS>  Cấu hình LED

bottom of page