Các bản cấu hình Led cho phần mềm Prismatic

Màn 23-27inch. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 23-27inch.

22/01/2021

Màn 23-27inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 23-27inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs.

22/01/2021

Màn 23-27inch + Led cạnh bàn 2M. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 23-27inch cùng với với Led dán cạnh bàn (2m cho MacOs.

22/01/2021

Màn 29inch . 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 29inch.

22/01/2021

Màn 29inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 29inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs.

22/01/2021

Màn 29inch + Led cạnh bàn 2M. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 29inch cùng với với Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs.

22/01/2021

Màn 32inch. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 32inch.

22/01/2021

Màn 32inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 32inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs.

22/01/2021

Màn 32inch + Led cạnh bàn 2M. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 32inch cùng với với Led dán cạnh bàn  2m cho MacOs.

22/01/2021

Màn 34inch. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình cho MacOs 34inch.

22/01/2021

Màn 34inch + Led cạnh bàn 1.2M. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 34inch cùng với với Led dán cạnh bàn 1.2m MacOs.

22/01/2021

Màn 32inch + Led cạnh bàn 2M. 

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng mua bộ Led dán màn hình 34inch cùng với với Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs.

22/01/2021

Led cạnh bàn 1.2M

Cấu hình này phù hợp với bán nào mua bộ Led dán cạnh bàn 1.2m cho MacOs

22/01/2021

Led cạnh bàn 2M

Cấu hình này phù hợp với bán nào mua bộ Led dán cạnh bàn 2m cho MacOs

22/01/2021