top of page

Phần mềm điều khiển LED RGB dành cho các sản phẩm của Ambino.

Tải Prismatik dành cho macOS

Tải xuống cấu hình LED và phần mềm Prismatik để điều khiển LED cạnh bàn và LED màn hình của Ambino trên máy Mac

Sử dụng Prismatik để điều khiển LED Ambino

Sử dụng Prismatik để điều khiển LED Ambino như thế nào?

PBH
bottom of page