top of page

Các bản cấu hình LED với phần mềm Prismatik cho LED màn hình Basic

Màn hình 23-25 inch

22/5/2022

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng màn hình 23-25 inch với HĐH macOS

Màn hình 27 inch 

22/5/2022

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng màn hình 27 inch với HĐH macOS

Màn hình 29 inch

22/5/2022

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng màn hình 29 inch với HĐH macOS

Màn hình 32 inch

22/5/2022

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng màn hình 32 inch với HĐH macOS

Màn hình 34 inch

22/5/2022

Cấu hình này phù hợp với bạn nào dùng màn hình 34 inch với HĐH macOS

Favi icon - PNG

Trang chủ> Tải xuống> macOS>  Cấu hình LED

bottom of page